آمار سایت

تعداد مطالب : 21
تعداد نظرات : 19
بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 24
بازدید این هفته : 25
بازدید این ماه : 325
کل بازدیدها : 17659
خروجی فید امروز : 0
ورودی گوگل امروز : 0
میانگین ارسال روزانه : 0.02
میانگین نظرات روزانه : 0.02
افراد آنلاین : 1 نفر
تبادل لینک با 9 سایت
زمان لود صفحه : 0.108 ثانیه

نمرات پایانی محاسبات فنی ۹۲-۹۱


  محاسبات فنی  92-91   نوبت اول       نوبت دوم        
ردیف  نام ونام خانوادگی  مستمر آزمون جمع  نهایی  مستمر آزمون جمع  نهایی  نمره سالیانه  وضعیت 
1 نعیم آبخیز ۱۲ ۹ ۳۰ ۱۰ ۱۷ ۹ ۷۰ ۱۱٫۶۷ ۱۰۰ قبول
۲ سعید بلیلی فرد ۱۴ ۹ ۳۲ ۱۰٫۶۷ ۱۷ ۱۰ ۷۴ ۱۲٫۳۳ ۱۰۶ قبول
۳ محمد بهرامی ۱۲ ۶ ۲۴ ۸ ۱۲ ۳ ۳۶ ۶ ۶۰ تجدید
۴ امین پاشایی ۱۷ ۱۶ ۴۹ ۱۶٫۳۳ ۱۸ ۱۳٫۵ ۹۰ ۱۵ ۱۳۹ قبول
۵ علی ترکی زاده ۹ ۶ ۲۱ ۷ ۱۲ ۱٫۵ ۳۰ ۵ ۵۱ تجدید
۶ امیر ذاکرحسینی درباغی ۱۲ ۷ ۲۶ ۸٫۶۶۷ ۱۳ ۴ ۴۲ ۷ ۶۸ تجدید
۷ فرشید رهبری ۱۱ ۸ ۲۷ ۹ ۱۲ ۴ ۴۰ ۶٫۶۷ ۶۷ تجدید
۸ سعید زائری ۱۳ ۸ ۲۹ ۹٫۶۶۷ ۱۶٫۵ ۱۱٫۵ ۷۹ ۱۳٫۱۷ ۱۰۸ قبول
۹ سجاد زارعی ۱۳ ۹ ۳۱ ۱۰٫۳۳ ۱۶٫۵ ۱۱٫۵ ۷۹ ۱۳٫۱۷ ۱۱۰ قبول
۱۰ محمد امین زارعی ۲۰ ۱۹ ۵۸ ۱۹٫۳۳ ۲۰ ۱۸٫۵ ۱۱۴ ۱۹ ۱۷۲ قبول
۱۱ مهرداد زارعی کریانی ۱۲ ۷ ۲۶ ۸٫۶۶۷ ۱۷ ۱۰ ۷۴ ۱۲٫۳۳ ۱۰۰ قبول
۱۲ محمد زارعی نجات ۱۰ ۶ ۲۲ ۷٫۳۳۳ ۱۲ ۴٫۵ ۴۲ ۷ ۶۴ تجدید
۱۳ کاظم سالارمرد ۱۶ ۱۲ ۴۰ ۱۳٫۳۳ ۱۸٫۵ ۱۳٫۵ ۹۱ ۱۵٫۱۷ ۱۳۱ قبول
۱۴ جواد سالاری ۱۳ ۹ ۳۱ ۱۰٫۳۳ ۱۵ ۸ ۶۲ ۱۰٫۳۳ ۹۳ تجدید
۱۵ حسین سالاری ۱۹ ۱۷ ۵۳ ۱۷٫۶۷ ۲۰ ۱۷٫۵ ۱۱۰ ۱۸٫۳۳ ۱۶۳ قبول
۱۶ رضا سالاری ۱۳ ۸ ۲۹ ۹٫۶۶۷ ۱۵ ۶٫۵ ۵۶ ۹٫۳۳ ۸۵ تجدید
۱۷ محمد سالاری ۱۲ ۷٫۵ ۲۷ ۹ ۱۹ ۱۴٫۵ ۹۶ ۱۶ ۱۲۳ قبول
۱۸ عباس شاکری بلیلی ۱۴ ۹ ۳۲ ۱۰٫۶۷ ۱۶ ۹ ۶۸ ۱۱٫۳۳ ۱۰۰ قبول
۱۹ مجید شریفی ۱۱ ۶ ۲۳ ۷٫۶۶۷ ۱۴ ۶ ۵۲ ۶٫۶۷ ۷۵ تجدید
۲۰ یعقوب شهدادی ۱۴ ۱۲ ۳۸ ۱۲٫۶۷ ۱۷ ۹ ۷۰ ۱۱٫۶۷ ۱۰۸ قبول
۲۱ عطالله طیبی شاهی ۱۵ ۱۴ ۴۳ ۱۴٫۳۳ ۱۵ ۷ ۵۸ ۹٫۶۶۷ ۱۰۱ قبول
۲۲ محمد عزیزنسب ۱۳ ۶ ۲۵ ۸٫۳۳۳ ۱۴ ۷ ۵۶ ۹۳۳ ۸۱ تجدید
۲۳ محمد عسکرزاده ۱۲ ۹ ۳۰ ۱۰ ۱۵ ۱۰ ۷۰ ۱۱٫۶۷ ۱۰۰ قبول
۲۴ ابراهیم عیدی زاده ۸ ۶٫۵ ۲۱ ۷ ۱۸٫۵ ۱۰٫۵ ۷۹ ۱۳٫۱۷ ۱۰۰ قبول
۲۵ محمد امین فتحی نوش آباد ۹ ۸ ۲۵ ۸٫۳۳۳ ۱۶٫۵ ۱۰٫۵ ۷۵ ۱۲٫۵ ۱۰۰ قبول
۲۶ مهدی کریمی ۱۲ ۱۰ ۳۲ ۱۰٫۶۷ ۱۶ ۹ ۶۸ ۱۱٫۳۳ ۱۰۰ قبول
۲۷ ایوب محتاجی ۱۵ ۹ ۳۳ ۱۱ ۱۷ ۸٫۵ ۶۸ ۱۱٫۳۳ ۱۰۱ قبول
۲۸ علی محمودی ۱۲ ۹ ۳۰ ۱۰ ۱۴ ۵ ۴۸ ۸ ۷۸ تجدید
۲۹ افشین مهرابی ۱۹ ۱۲ ۴۳ ۱۴٫۳۳ ۱۹ ۱۵ ۹۸ ۱۶٫۳۳ ۱۴۱ قبول
        0 0     0 0 0  
میانگین  کلاس  13.17 9.448 31 10.33 16.69 9.22 66.5 11.08 97.5  

نمرات پایانی روشهای اجرایی ۹۲-۹۱


  روشهای اجرایی  92-91   نوبت اول       نوبت دوم        
ردیف  نام ونام خانوادگی  مستمر آزمون جمع  نهایی  مستمر آزمون جمع  نهایی  نمره سالیانه  وضعیت 
1 نعیم آبخیز ۱۹ ۱۷ ۵۳ ۱۷٫۶۷ ۲۰ ۱۷٫۵ ۱۱۰ ۱۸٫۳۳ ۱۶۳ قبول
۲ سعید بلیلی فرد ۱۹ ۱۷ ۵۳ ۱۷٫۶۷ ۲۰ ۱۹ ۱۱۶ ۱۹٫۳۳ ۱۶۹ قبول
۳ محمد بهرامی ۱۳ ۱۱ ۳۵ ۱۱٫۶۷ ۱۴ ۱۱٫۵ ۷۴ ۱۲٫۳۳ ۱۰۹ قبول
۴ امین پاشایی ۱۸ ۱۴ ۴۶ ۱۵٫۳۳ ۱۸ ۱۳٫۵ ۹۰ ۱۵ ۱۳۶ قبول
۵ علی ترکی زاده ۱۲ ۱۰ ۳۲ ۱۰٫۶۷ ۱۹ ۷٫۵ ۶۸ ۱۱٫۳۳ ۱۰۰ قبول
۶ امیر ذاکرحسینی درباغی ۱۰ ۱۳ ۳۶ ۱۲ ۱۹ ۷ ۶۶ ۱۱ ۱۰۲ قبول
۷ فرشید رهبری ۱۷ ۱۵ ۴۷ ۱۵٫۶۷ ۱۷ ۹٫۵ ۷۲ ۱۲ ۱۱۹ قبول
۸ سعید زائری ۲۰ ۱۸ ۵۶ ۱۸٫۶۷ ۱۹ ۱۶٫۵ ۱۰۴ ۱۷٫۳۳ ۱۶۰ قبول
۹ سجاد زارعی ۲۰ ۱۹ ۵۸ ۱۹٫۳۳ ۱۸ ۱۵٫۵ ۹۸ ۱۶٫۳۳ ۱۵۶ قبول
۱۰ محمد امین زارعی ۲۰ ۱۷ ۵۴ ۱۸ ۱۹ ۱۵٫۵ ۱۰۰ ۱۶٫۶۷ ۱۵۴ قبول
۱۱ مهرداد زارعی کریانی ۱۵ ۱۳ ۴۱ ۱۳٫۶۷ ۱۷ ۱۲ ۸۲ ۱۳٫۶۷ ۱۲۳ قبول
۱۲ محمد زارعی نجات ۱۶ ۱۴ ۴۴ ۱۴٫۶۷ ۱۶ ۱۱ ۷۶ ۱۲٫۶۷ ۱۲۰ قبول
۱۳ کاظم سالارمرد ۱۵ ۱۹ ۵۳ ۱۷٫۶۷ ۱۷ ۱۱٫۵ ۸۰ ۱۳٫۳۳ ۱۳۳ قبول
۱۴ جواد سالاری ۱۵ ۱۲ ۳۹ ۱۳ ۱۶ ۹٫۵ ۷۰ ۱۱٫۶۷ ۱۰۹ قبول
۱۵ حسین سالاری ۲۰ ۱۸ ۵۶ ۱۸٫۶۷ ۲۰ ۱۹ ۱۱۶ ۱۹٫۳۳ ۱۷۲ قبول
۱۶ رضا سالاری ۱۹ ۱۷ ۵۳ ۱۷٫۶۷ ۱۶ ۱۱ ۷۶ ۱۲٫۶۷ ۱۲۹ قبول
۱۷ محمد سالاری ۱۹ ۱۷ ۵۳ ۱۷٫۶۷ ۲۰ ۱۷ ۱۰۸ ۱۸ ۱۶۱ قبول
۱۸ عباس شاکری بلیلی ۱۸ ۱۳ ۴۴ ۱۴٫۶۷ ۱۶ ۱۰٫۵ ۷۴ ۱۲٫۳۳ ۱۱۸ قبول
۱۹ مجید شریفی ۱۵ ۹ ۳۳ ۱۱ ۱۷ ۸٫۵ ۶۸ ۱۱٫۳۳ ۱۰۱ قبول
۲۰ یعقوب شهدادی ۲۰ ۱۸ ۵۶ ۱۸٫۶۷ ۲۰ ۱۷ ۱۰۸ ۱۸ ۱۶۴ قبول
۲۱ عطالله طیبی شاهی ۱۶ ۱۱ ۳۸ ۱۲٫۶۷ ۱۶ ۱۱ ۷۶ ۱۲٫۶۷ ۱۱۴ قبول
۲۲ محمد عزیزنسب ۱۳ ۱۱ ۳۵ ۱۱٫۶۷ ۱۶ ۱۰ ۷۲ ۱۲ ۱۰۷ قبول
۲۳ محمد عسکرزاده ۱۸ ۱۴ ۴۶ ۱۵٫۳۳ ۱۹ ۱۵٫۵ ۱۰۰ ۱۶٫۶۷ ۱۴۶ قبول
۲۴ ابراهیم عیدی زاده ۱۹ ۱۷ ۵۳ ۱۷٫۶۷ ۱۷ ۹٫۵ ۷۲ ۱۲ ۱۲۵ قبول
۲۵ محمد امین فتحی نوش آباد ۱۹ ۱۷ ۵۳ ۱۷٫۶۷ ۱۸ ۱۶٫۵ ۱۰۲ ۱۷ ۱۵۵ قبول
۲۶ مهدی کریمی ۱۷ ۱۵ ۴۷ ۱۵٫۶۷ ۱۶ ۱۱٫۵ ۷۸ ۱۳ ۱۲۵ قبول
۲۷ ایوب محتاجی ۱۷ ۱۵ ۴۷ ۱۵٫۶۷ ۱۷ ۱۲ ۸۲ ۱۳٫۶۷ ۱۲۹ قبول
۲۸ علی محمودی ۱۹ ۱۷ ۵۳ ۱۷٫۶۷ ۱۷ ۱۲ ۸۲ ۱۳٫۶۷ ۱۳۵ قبول
۲۹ افشین مهرابی ۲۰ ۱۶ ۵۲ ۱۷٫۳۳ ۲۰ ۱۹ ۱۱۶ ۱۹٫۳۳ ۱۶۸ قبول
        0 0     0 0 0  
میانگین  کلاس  17.17 14.97 45.53 15.18 17.72 13 84.533 14.09 130.07  

کتاب تشریح سوالات امتحانات نهایی ایستایی ساختمان

کتاب تشریح سوالات امتحانات نهایی ایستایی ساختمان تالیف مرتضی ذاکری درباغی منتشر شد. در این کتاب سوالات نهایی این درس از خرداد  1385 لغایت دی ماه ۱۳۹۱ بررسی شده و قسمت هایی که اخیرا حذف شده گنجانده نشده است و مناسب برای آمادگی امتحان نهایی می باشد. علاقمندان می توانند برای اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرند.۰۹۱۷۳۶۳۵۸۴۶

نمرات نوبت اول روشهای اجرایی ۹۲-۱۳۹۱

ردیف  نام ونام خانوادگی  مستمر امتحان جمع  نمره نهایی
۱ نعیم آبخیز ۱۹ ۱۷ ۵۳ ۱۷٫۷
۲ سعید بلیلی فرد ۱۹ ۱۷ ۵۳ ۱۷٫۷
۳ محمد بهرامی ۱۳ ۱۱ ۳۵ ۱۱٫۷
۴ امین پاشایی ۱۸ ۱۴ ۴۶ ۱۵٫۳
۵ علی ترکی زاده ۱۲ ۱۰ ۳۲ ۱۰٫۷
۶ امیر ذاکرحسینی ۱۵ ۱۳ ۴۱ ۱۳٫۷
۷ حسین رنجبری ۱۰ ۵ ۲۰ ۶٫۶۷
۸ فرشید رهبری ۱۷ ۱۵ ۴۷ ۱۵٫۷
۹ سعید زائری ۲۰ ۱۸ ۵۶ ۱۸٫۷
۱۰ سجاد زارعی ۲۰ ۱۹ ۵۸ ۱۹٫۳
۱۱ محمد امین زارعی ۲۰ ۱۷ ۵۴ ۱۸
۱۲ مهرداد زارعی ۱۵ ۱۳ ۴۱ ۱۳٫۷
۱۳ محمد زارعی نجات ۱۶ ۱۴ ۴۴ ۱۴٫۷
۱۴ جواد سالاری ۱۵ ۱۲ ۳۹ ۱۳
۱۵ حسین سالاری ۲۰ ۱۸ ۵۶ ۱۸٫۷
۱۶ رضا سالاری ۱۹ ۱۷ ۵۳ ۱۷٫۷
۱۷ محمد سالاری ۱۹ ۱۷ ۵۳ ۱۷٫۷
۱۸ کاظم سالارمرد ۱۹ ۱۷ ۵۳ ۱۷٫۷
۱۹ عباس شاکری ۱۸ ۱۳ ۴۴ ۱۴٫۷
۲۰ مجید شریفی ۱۵ ۹ ۳۳ ۱۱
۲۱ یعقوب شهدادی ۲۰ ۱۸ ۵۶ ۱۸٫۷
۲۲ عطالله طییبی شاهی ۱۶ ۱۱ ۳۸ ۱۲٫۷
۲۳ محمد عزیز نسب ۱۳ ۱۱ ۳۵ ۱۱٫۷
۲۴ محمد عسکر زاده ۱۸ ۱۴ ۴۶ ۱۵٫۳
۲۵ ابراهیم عیدی زاده ۱۹ ۱۷ ۵۳ ۱۷٫۷
۲۶ محمد امین فتحی ۱۹ ۱۷ ۵۳ ۱۷٫۷
۲۷ مهدی کریمی ۱۷ ۱۵ ۴۷ ۱۵٫۷
۲۸ ایوب محتاجی ۱۷ ۱۵ ۴۷ ۱۵٫۷
۲۹ علی محمودی ۱۹ ۱۷ ۵۳ ۱۷٫۷
۳۰ افشین مهرابی ۲۰ ۱۶ ۵۲ ۱۷٫۳
        0 0
میانگین  کلاس  17.23 15   15

نمرات اولیه متره و برآورد سوم معماری ۹۲-۱۳۹۱

نام ونام خانوادگی  مستمر امتحان
نوید بازماندگان   16
سه شنبه پور   15
سلمانکار   14
حسینی منش   11
نمازی   11
عباس زائری   11
زمانی   11
امین زاهدی   11
کبابی   10
    10
قریشی   10
ترکمانی   10
احمد عباسی   9
وحید حیدری   8
سعادتی   7
مالکی زاده   7
مظفر رنجبری   7
محمد دهقانی   7
کاظم عباسی   6
شهرام زارعی   5
علی محمدی   4
اسدی   4
خواجه دادی   4
رهیده   3
احمدی زاده   3
عماد اسماعیلی   1
رنجبر اصل   1
عرب کیش   1
میعاد دهقانی   غ
فرخ نیا   غ
     
     

نمرات محاسبات فنی ساختمان نوبت اول ۹۲-۱۳۹۱

نام ونام خانوادگی                  مستمر امتحان جمع  نمره نهایی
نعیم آبخیز ۱۱ ۱۰ ۳۱ ۱۰٫۳
سعید بلیلی فرد ۱۴ ۹ ۳۲ ۱۰٫۷
محمد بهرامی ۱۲ ۶ ۲۴ ۸
امین پاشایی ۱۸ ۱۷ ۵۲ ۱۷٫۳
علی ترکی زاده ۱۰   10 3.33
امیر ذاکرحسینی ۱۲ ۷ ۲۶ ۸٫۶۷
حسین رنجبری ۱۲ ۵ ۲۲ ۷٫۳۳
فرشید رهبری ۱۲ ۹ ۳۰ ۱۰
سعید زائری ۱۴ ۹ ۳۲ ۱۰٫۷
سجاد زارعی ۱۴ ۱۰ ۳۴ ۱۱٫۳
محمد امین زارعی ۲۰ ۲۰ ۶۰ ۲۰
مهرداد زارعی ۱۳ ۸ ۲۹ ۹٫۶۷
محمد زارعی نجات ۱۲ ۷ ۲۶ ۸٫۶۷
جواد سالاری ۱۳ ۱۰ ۳۳ ۱۱
حسین سالاری ۱۹ ۱۷ ۵۳ ۱۷٫۷
رضا سالاری ۱۲ ۸ ۲۸ ۹٫۳۳
محمد سالاری ۱۴ ۹ ۳۲ ۱۰٫۷
کاظم سالارمرد ۱۶ ۱۲ ۴۰ ۱۳٫۳
عباس شاکری ۱۴ ۹ ۳۲ ۱۰٫۷
مجید شریفی ۱۲ ۶ ۲۴ ۸
یعقوب شهدادی ۱۴ ۱۲ ۳۸ ۱۲٫۷
عطالله طییبی شاهی ۱۶ ۱۴ ۴۴ ۱۴٫۷
محمد عزیز نسب ۱۴ ۷ ۲۸ ۹٫۳۳
محمد عسکر زاده ۱۳ ۱۰ ۳۳ ۱۱
ابراهیم عیدی زاده ۱۰ ۸ ۲۶ ۸٫۶۷
محمد امین فتحی ۱۱ ۹ ۲۹ ۹٫۶۷
مهدی کریمی ۱۶ ۱۱ ۳۸ ۱۲٫۷
ایوب محتاجی ۱۶ ۹ ۳۴ ۱۱٫۳
علی محمودی ۱۲ ۱۰ ۳۲ ۱۰٫۷
افشین مهرابی ۱۹ ۱۲ ۴۳ ۱۴٫۳
      0 0
  13.83 10   10.7

نمرات ایستایی نوبت اول ۹۲-۱۳۹۱

             ایستایی نوبت اول ۹۲-۱۳۹۱      
ردیف  نام ونام خانوادگی  مستمر پایانی جمع نمره پایانی
۱ حجت اسکندرزاده ۱۷ ۱۵ ۴۷ ۱۵٫۷
۲ رحمان امیری ۲۰ ۱۸ ۵۶ ۱۸٫۷
۳ مهدی امیری ۲۰ ۱۹ ۵۸ ۱۹٫۳
۴ علی بحرانی زاده ۱۷ ۱۲ ۴۱ ۱۳٫۷
۵ بهزاد بهرام زاده ۱۷ ۱۲ ۴۱ ۱۳٫۷
۶ علی پورساربانی  20 16 52 17.3
7 نوید حاتمی گوربندی ۱۹ ۱۳ ۴۵ ۱۵
۸ امین حاجبی پور ۱۷ ۱۴ ۴۵ ۱۵
۹ علی حاجی حسینی  17 12 41 13.7
10 سعید خواجه دادی  19 11 41 13.7
11 اصغر دادیی زاده ۱۵ ۸ ۳۱ ۱۰٫۳
۱۲ مصیب درویشی چاه اسماعیلی ۲۰ ۱۳ ۴۶ ۱۵٫۳
۱۳ امین ذاکری  20 15 50 16.7
14 سجاد ذاکری  19 14 47 15.7
15 محمد رضا ذاکری حکمی  20 15 50 16.7
16 علی ذاکری گورزانگی ۲۰ ۱۸ ۵۶ ۱۸٫۷
۱۷ اسماعیل رئیسی  18 12 42 14
18 حسین رحیم پور ۱۹ ۱۲ ۴۳ ۱۴٫۳
۱۹ مهدی زارعی کلوئی  18 13 44 14.7
20 امیر زندانی  17 15 47 15.7
21 اسماعیل سالاری  20 18 56 18.7
22 موسی صادقی بهمنی  16 9 34 11.3
23 محمد رضا صادقی      0 0
24 ایمان عباسی راونگی  19 16 51 17
25 عباس علی رضایی ۲۰ ۱۴ ۴۸ ۱۶
۲۶ عرفان قوسی  15 12 39 13
27 لقمان کرمی  18 11 40 13.3
28 علی کریمی  19 15 49 16.3
29 صادق مردیدی سرگروئی ۱۹ ۱۱ ۴۱ ۱۳٫۷
۳۰ عیسی میردادی ۱۳ ۱۰ ۳۳ ۱۱
۳۱ مجید ناصرنیا هرمزی ۱۸ ۱۱ ۴۰ ۱۳٫۳
                    میانگین  کلاس  18.2 13.47   14.6

کتاب کمک درسی محاسبات فنی ساختمان

کتاب کمک درسی محاسبات فنی ساختمان تالیف : مرتضی ذاکری درباغی منتشر شد. علاقمندان می توانند از طریق تماس  بامرکز فروش یا از طریق ایمیل یا ارسال نظر در قسمت نظرات اقدام نمایند.

۰۷۶۵-۲۶۲۱۰۵۸

سوالات فصل ۵ نهایی ایستایی

جهت دانلود سوالات نهایی  فصل ۵ خرپاها می تونید لینک زیر را کلیک نمائید.

دانلود سوالات فصل ۵

سوالات نهایی فصل ۴ ایستایی

دانش آموزان گرامی  سال سوم ساختمان سوالات نهایی فصل ۴ ایستایی تعادل جسم صلب مربوط به سالهای گذشته روی سایت قرارگرفت. جهت دانلود لینک زیر را کلیک نمائید

دانلود سوالات نهایی فصل ۴

دسته‌ ها
باز کردن همه | بستن همه
تغیر زبان
    Translate to: